Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały zawarte w kodeksie cywilnym. Zawarcie tej umowy nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania dzieła będącego jej przedmiotem, a na zlecającego – obowiązek wypłaty wynagrodzenia, którego wysokość określona jest w umowie. Zaliczki na podatek dochodowy, od umowy o dzieło, są odprowadzane przez płatnika. Obowiązkiem podatnika jest rozliczenie dochodów osiąganych z tego rodzaju umów na formularzu PIT 37. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje, w których podatnik osiąga także dochody bez pośrednictwa płatnika – wówczas wszystkie dochody powinien on wykazać łącznie na formularzu PIT-36.

 

Zawieranie z pracownikami umów o dzieło jest bardzo popularne wśród pracodawców, gdyż niosą one za sobą najniższe koszty. Umowa o dzieło nie wymaga opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym nie są one wykazywane przez wykonawcę w Picie 37 2016. Należy jednak pamiętać, że brak konieczności opłacania składek ZUS nie zawsze ma w przypadku umowy o dzieło zastosowanie i istnieją sytuacje, w których obowiązkiem płatnika jest pobranie zaliczek w odpowiedniej wysokości.

 

Jeżeli zleceniobiorca wykonuje daną pracę jedynie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega on żadnemu ubezpieczeniu. Sytuacja ulega zmianie, gdy jedną ze stron umowy jest pracodawca, a drugą zatrudniony przez niego pracownik. Jeżeli przyjmujący zlecenie znajduje się w stosunku pracy ze zlecającym, muszą być pobierane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wyjątek stanowią tutaj osoby, z którymi stosunek pracy został zawieszony (np. w wyniku urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego).

 

Podatnik wypełniając rozliczenie roczne 2016 musi wykazać zarówno dochody osiągnięte ze stosunku pracy, jak i dochody, które otrzymał na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przy czym dochody osiągnięte ze stosunku pracy należy wykazać w rubryce: „należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy”, a dochody osiągnięte z umów o dzieło w rubryce: „działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)”.

 

Wszystkie pobrane zaliczki na ubezpieczenie społeczne, należy ze sobą zsumować – odejmuje się je od osiągniętego w trakcie danego roku podatkowego dochodu, zmniejszając podstawę opodatkowania. Składki na ubezpieczenie zdrowotne również się sumuje, jednak ich całkowita wysokość jest odejmowana od podatku, umniejszając w ten sposób wysokość podatku jaką ma obowiązek zapłacić podatnik.

 

Wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza PIT-37 zawiera PIT 37 instrukcja. Jest to broszura, w której szczegółowo zostały przedstawione poszczególne etapy wypełniania zeznania podatkowego. Przeczytanie instrukcji jest zalecane wszystkim osobom, które będą musiały zmierzyć się z wypełnianiem formularzy podatkowych po raz pierwszy.

 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o szczególnym przypadku umów o dzieło jakim są umowy zawierane z emerytami lub rencistami. Często zdarza się, że osoby będące na emeryturze lub rencie chcą sobie dorobić. Mimo, że są oni w innej sytuacji, niż pozostali podatnicy, zawarcie umowy o dzieło nie nakłada na płatnika obowiązku opłacania składek ZUS. To właśnie z tego powodu emeryci i renciści są bardzo chętnie zatrudniani w takiej formie.

Podobne artykuły:

About the author /


Related Articles

Ogórd:

Mieszkanie:

Remonty

  • Funkcjonalne meble ogrodowe Funkcjonalne meble ogrodowe Odpowiednio dobrane meble ogrodowe powinny spełniać Nasze oczekiwania estetyczne oraz stanowić funkcjonalny element wyposażenia. Wygoda, żywotność i łatwość w …czytaj dalej...